لطفا افرادی که من قبلا بهشون کلید کرده بودم نیان تو پیج من. مرسی، اه