لطفا دافایی که از من کدورتی به دل دارن، برای رایزنی و رفع مشکلات پیش آمده بیان به دایرکت من. اگر داف نیستید و ناراحتید از من به درک