ببخشیدا من از این اول شروع کردم تیکه انداختن. بدنم درد میکرد خداییش:-(