یعنی ما باس بریم مسائل مربوط به استیج من و تو رو از توییتر پیگیر شیم؟ این بود آرمانهای فرفر؟