پدرسگ هموطن روس عزیزم کلهم اجمعین فرفر رو کپی کرد. حتی این بالن بغل کامنتا رو هم با همون سیستم کپ زد. اونایی که ساب کردی آبیه اونایی که ساب نداری خاکستری. ای بیشرف. ای سکسی