بگا رفتم توی توییتر اینقد تیریپ با شخصیت برداشتم بابا. اینقد تیکه این کنج دلم موند که ننداختم:-(