این است صدای آزادی. مرگ بر فــــــــــــــــــــــــــــــــوژان