وقتی صدای پاهام، میپیچه تو کوچه‌تون... تپشای قلب تو پر میکشه به آسمون. میخوای آروم بمونی، چه کنی نمیتونی... با چه شوقی خودتو دم در میرسونی. حالا یِک یک یک، حالا دو دو دو