چرا اینجا نمینویسه سند بای اندروید... هموطن روسم دقت کن
خودت بنویس تهش ‎· آرزو
منم به این نکته توجه کرده بودم، هنوز راه داره به به مرحوم فرفر برسه ‎· SaeedTheGiraffe ?
فرفر از جهانی دگر بود ‎· Boycott