از کجا بفهمم کی بلاکم کرده خوشحال شم؟ بابا من به همین امید و آرزوها زنده‌م. دوتا بلاک، سه تا درگیری، چارتا تیکه