حالا لغو هیچی، سیم آرماتور نبندن بتون ریزی نکن پی تحریما رو سفت تر نکنن