چراغ اول دایرکت رو روشن کن اجرت با آقا جرجیس نبی دایرکت البرکاته