چیزهایی برای از دست دادن داشتم، دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم #sinceFFdied