وقتی که فرندفید بسته شد استخر پابرجا بود و نزد موسسین خود در تلگرام نفس میکشید...
اینکه شما فکر میکردین استخر نابود شد، خیر، نبود اینطور ‎· Boycott