طوری شده است که اشخاصی پس از رفع تحریمها خود را در طیف حامیان رفع جا زده هلهله میکنند و کل میکشند. پاسخ ما به این اشخاص روشن است. تا دیروز شما از تحریم نان خوردید، امروز دیگر نوبت ماست از پسا تحریم نان بخوریم. بخدا رنگ و ریشتون رو تو گمرک ببینم با داس میزنم دو شقه‌تون میکنم. همه برگه‌های تضمین تجارت سازمان توسعه مال منه. فقط من. من من