منچستر در سطح ماشین سازی شهید عمویی قرچک بازی میکنه