باس یه تدبیری بیندیشم فیدهای فرندفیدم رو پورت کنم این تو