دعوایی چیزی نشد؟ چرا اینقدر منفعله اینجا؟ فرفر مهد حادثه‌ها بود بابا اه. مرسی
پا به سن گذاشتیم دیگه حوصله اش نیست :))) ‎· Mamad
من به خاطر همینش اومدم اینجا وگرنه توییتر که من چهره‌ی فرهیخته‌ام ‎· Boycott