اوج هنر فرفر اونجا بود که وقتی داشتی کامنت میزدی برای یکی اون بالا تعداد فیدهایی که تو صف مونده بودن بپاچن تو تایملاین رو نشون میداد. چقدر هیجان، چقدر زیبایی، چقدر کمال آخه پدسسسسک