کشف یک بسته قطاب در اتاق انتهایی خانه‌ی پدری موجی از شعف را برای من به وجود آورد ^____^