کشف یک بسته قطاب در اتاق انتهایی خانه‌ی پدری موجی از شعف را برای من به وجود آورد ^____^
2016-01-18_02.47.54.jpg