اون اوایل که فرفر بسته شده بود توی توییتر یه یارویی هی چرت گفت، شروع کردم تیکه بارونش کردن، بعد منشنام رو ریتوییت میکرد که دوستاش بیان، خلاصه اونا چند نفر شدن من تک! غافل از اینکه اتاق فکر فحاشی من اینجا داشت غوغا میکرد. من بیرون بودم دوستام براش فحش مینوشتن :))
یادش بخیر چقدر هجمه وارد میکردن غافل از اینکه ما بیدی نیستیم که به این بادا بلرزیم. ولی دلگیرم از قوم فرفر نیومدن اونجا از ارزشهاشون دفاع کنن من جانباز میشدم تو اون جنگ چی ‎· Boycott