من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، ماده‌ آرید درون قفس و این دلکم شاد کنید...