این مسابقه‌ی the moment of truth رو دیدین؟ آقا اینا بنیان خانواده رو هدف قرار دادن :-|