من صفحه هوم رو ریفرش کردم ریدایرکت شد روی یه صفحه دیگه نوشته بود: ایرانیان عزیز، نمودید بابا. نیاین تو مکان من. مرسی اه