قدرتنمایی مکان نشینان مکوم در نابودی توییتر...
:))) ‎- MaryJuana Bigharar