چهره‌های جدید میبینم. عوارض حضور افراد جدید به من پرداخت نشده. فک کردین اینجا آلمانه مرزهاش باز باشه مهاجر بیاد؟:-|
توئیتری ها هستند بزار حال کنن :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
الکیه مگه؟ ‎- Boycott
الکی مثلا مهمان نوازیم :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™