فرندفید که نبود من خیالم جمع بود که خب نیست، اینجا که هست نه سرعتش مثل فرندفیده هی باید ریفرش کنی اعصاب خورد کنه، نه میشه بیخیال بودنش شد. خیلی حالت دشواریه