این بود آرمانهای فرندفید؟ در بوق و کرنا کردید که جانشینی برای فرندفید پیدا شده است. اینجا که نه شیفت شبش مشخص است، نه شیفت غیر شبش. آیا رد پای استکبار را نمیبینید؟