زید آقای سوشا مکانی پیج اینستاش رو باز کرد که فقط به جماعت طرفدار بفهمونه باباش تولد سال قبلش براش پورشه پانامرا کادو خریده:)) خدایا شکرت
به به استاد. نبودی چن وقت. خوبی؟ ‎· Seety
لینک آقا لینک ‎· Mardetanha
استاد ما همیشه هستیم اینجا منفعله ما فکر میکنیم کسی نیست. شما کجایی استاد نایابی تو اتوبوس نفتکش خبرت رسیده ‎· Boycott
@l3oyc0tt: اتوبوس نفتکش:))) من که هستم استاد ‎· Seety
@استاد سیتی: بخدا نیستی استاد. بخدا نه مسلمون هستی نه هستی ‎· Boycott