عزیزم، با رقیب نشستی، تو نمک خوردی نمکدون رو شکستی :|:|:|:|:|