دنیا داره به سمت بدی میره. به دختره شماره دادن گفتن دوستت که بغلت بود رو هم تو کار کن. گفت نه اون دوست دختر بابامه. واقعی :|:|:|
من دیگه اینقدر روشن فکری نمیخوام. من این سطح رو نمیخوام ‎· Boycott