من دیگه جامعه رو درک نمیکنم. میخوام همین فرمون که اومدم همین فرمون مث بنجامین باتن برگردم محو شم
اخ اخ دقيقا ‎· بــــــــــاران!