نمیدونم چرا من تحت تاثیر قرص و زهرماری و شنگولی اینا قرار میگیرم بامزه میشم هی شکوفا میشم. شنگولی نوشیدنی نه ها. شنگولی با توتون چوقیدنی. عاررره