‏حاضرم پول بدم با یکی که نمیشناسه منو حرف بزنم. اوضاعم خیلی کسشعره. دیگه از قرص و توهم خسته شدم میخوام تو واقعیت به یکی بگم گند زدنام رو