دیشب به دوستم که کاناداست گفتم میای حرف بزنیم حالم نا میزونه. گفت بیا عکس این دختره که زدم رو ببین. یه رفیق داره هیولا. نیما پاشو بیا. همونجا متوجه شدم در انتخاب دوست واقعا قوی عمل کردم