یه دکلمه پیدا کردم آقا گذاشتم سیگار بدست نشستم اینجا دارم از شکست عشقی خودم رو شرحه شرحه میکنم. خیلی بده