فقط اومدی دل هوایی کنی؟ و بعدش هوای جدایی کنی؟ نباشم شبا با کی حرف میزنی؟ غمای کی رو از دلش میکنی؟ قرار شد بری عاشق کی بشی؟ داری آرزوم رو به گند میکشی؟ آآآآآه