من خودم دارم عین سگ بگا میرم، روزی دو بسته سیگار و یه خشاب قرص رو شیاف میکنم، بعد رفیق شاسکولم با اون ریخت نکبتش بعد صد بار زنگ زدن که دیده جواب نمیدم اسمس زده کجایی با زنم دعوام شد زدم همه چی رو پکوندم. بریم یه جا بشینیم چرت بگیم:|
غلط کردی زن گرفتی. بهت نگفتم نگیر؟ البته منم میگیرم تهش در حالی که تو بهم میگی نگیر. ما خیلی بدبختیم داداش :( ‎· Boycott