ولی آقا واقعا این دهه هفتادیا مهمونیا رو قبضه میکنن. خط قرمز ندارن اینا. من دیگه نمیتونم
استاد خودتو نباز. محکم باش استاااد ‎· Seety
استاد نشستی ینگه دنیا دلت خوشه چه میدونی بر مسند استادی ما چه میگذره؟ ‎· Boycott