یه گاری بکنیم دیگه حوصلمون سر رف چقد سیگار بکشیم ای بابا. هیشکی چرا تو این گروه بایرن نیست حرف بزنیم پس؟