یه مشت زهر مار و قلیون و سیگار و همه شب بیدار و همش کار و کار....اه