دوستم اومد اینجا منو از دپرسی در بیاره، شیرین یک بسته سیگار کشید فوت کرد تو صورتمون ما هم ده دوازده تا کشیدیم از دپرسی خیز برداشتیم واس سرطان
حالا باخودش سیگار اورده بود یا نه ؟ :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))) ایشالا دپرسیای سنگین تر مثلا ‎· نآمیرآツ