با دوستم تو کانادا صحبت کردم، گفت نیما در اوج افسردگیم دلقکی. حالا واقعا داشتم ابراز ناراحتی و افسردگی میکردما این میخندید. واقعا اجتماع درک درستی از من نداره