فیلم استیو جابز به همون اندازه‌ی خودش و کمپانیش و گجت هاش و فلسفه‌ش سخیف، بی معنی، مزخرف و الکی بود