یادم میاد شبهای درخشانی رو که من فرداش تحویل پروژه داشتم، بچه‌ها تو فرفر نیم صفحه نیم صفحه و گاها یک پاراگراف یک واراگراف ترجمه مقالات مربوطه رو به من میرسوندن، من سرهم میکردم فردا تحویل میدادم. من همین ارشدم رو هم از آحاد ملت فرندفید دارم