‏اونی که گناهش خوشگلیشه و کلی دردسر داره و پیر و جوون خرد و کلون عشقش رو زیر سر داره... . . . اومد