دارین یه کاری میکنید مثل اون سالی که مهران آتش اومد قول قهرمانی دادم برم به سهراب قول قهرمانی بدم چارتا پست فیسبوکی بزنم مخالفینش رو ژانر کنم تموم‌شه بره ها