چقد تو فرندفید گزینه وجود داشت که من اذیتش کنم کرم بریزم. اینجا چی؟ هیچی! مجبورم برم تو گروههای تلگرامی باز. اه
اینجا خیلی کمه آدم من نیمی از افراد لیستم رو تازه شناختم :))) فقط فکر کنم ده دوازده تا آشنا از قبل داشتم اینجا ‎· Vivavida