به کلیه افراد هر دو فهرست رایاتون رو دادین عمو محمد ناراحت نشه؟:))