روحانی واقعا آدم بیشعور و نفهمیه. واقعا جای یکی مثل من اون تو خالیه در مقابل دیدگاه همه بگه رضا جان با تمام احترامی که برای پدرت قائلم ولی ریدم به این بچه تربیت کردنش با این ریخت شیش و هشتت